ΠΜΣ "ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ" της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Λοιμωξιολογία» για το ακαδημαϊκό  έτος 2020-2021.

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι του ΠΜΣ «Λοιμωξιολογία»

Οι Λοιμώξεις θεωρούνται πλέον μία συνεχής και δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ξενιστή και στο μικροβίωμά του στην οποία τα αντιβιοτικά είναι ρυθμιστής. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι υπέυθυνη για τη σύγχρονη μάστιγα των κοινωνιών μας που είναι η αντοχή στα αντιβιοτικά. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ «Λοιμωξιολογία», θα ασκηθούν στη σύγχρονη θεώρηση των Λοιμώξεων και, πιο συγκεκριμένα, στις κάτωθι δεξιότητες:

 • Χρήση των νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων
 • Νέες διαγνωστικές τεχνολογίες αναγνώρισης της ενεργοποίησης των μοριακών δομών του ξενιστή (σπεκτροσκοπία Raman, νανομόρια)
 • Νέες μοριακές διαγνωστικές τεχν
 • ικές ταχείας ανίχνευσης του παθογόνου
 • Τεχνικές ανάλυσης και τροποποίησης του μικροβιώματος
 • Εκπαιδευόμενη ανοσιακή απόκκριση, η οποία αναγνωρίζεται σήμερα ως η τρίτη μορφή ανοσιακής απόκκρισης και η οποία καθορίζει την επιβίωση του ξενιστή μετά σοβαρές λοιμώξεις
 • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις

 

Φοίτηση στο ΠΜΣ «Λοιμωξιολογία»

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ «Λοιμωξιολογία» περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα(4).

 • Α΄Εξάμηνο:

«Φαρμακολογία αντιμικροβιακών»

«Θεραπευτική λοιμώξεων»

 • Β΄Εξάμηνο:

«Αλληλεπίδραση ξενιστή-παθογόνου»

«Σύγχρονη διαγνωστική μεθοδολογία»

 • Γ΄Εξάμηνο:

    «Κλινική λοιμωξιολογία»

«Ερευνητική μεθοδολογία»

 • Δ΄Εξάμηνο

«Διπλωματική Εργασία»

 

Οι διδάσκοντες θα προέρχονται από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα μαθήματα θα γίνονται στο ΑΤΤΙΚΟ Κτήριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ. Οι σπουδές στο ΠΜΣ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων που αντιστοιχούν σε €500 (πεντακόσια Ευρώ) ανά εξάμηνο. Προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν φοίτησης μετά υποτροφία ή προσκόμιση των δικαιολογητικών απαλλαγής του Ν.4485/17

 

Ποιοί γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λοιμωξιολογία»

Απόφοιτοι της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής:

 • Ιατρικής
 • Νοσηλευτικής
 • Φαρμακευτικής
 • Βιολογίας
 • Κτηνιατρικής
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Χημικοί Μηχανικοί
 • Φυσικής και Χημείας

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Ιατροί

 • Χρήση στα δικαιολογητικά επιλογής για Νοσοκομειακή θέση εργασίας Λοιμωξιολόγου ή για θέσεις εργασίας που απαιτούν απόδειξη ικανής γνώσης στις Λοιμώξεις. Υπογραμμίζεται ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν υποκαθιστά την εξειδίκευση της Λοιμωξιολογίας.

Νοσηλευτές

 • Χρήση στα δικαιολογητικά επιλογής για θέση Νοσηλευτή Λοιμώξεων

Φαρμακοποιοί

 • Χρήση στα δικαιολογητικά επιλογής για θέση θέση εργασίας Φαρμακοποιού ή Επιτηρητή/Επιστάτη Αντιβιοτικών στα Νοσοκομεία ή για θέσεις εργασίας που απαιτούν απόδειξη ικανής γνώσης στις Λοιμώξεις

Βιολόγοι/Κτηνίατροι/ Μηχανολόγοι Μηχανικοί/Χημικοί Μηχανικοί/Φυσικοί/Χημικοί

 • Αποδεδειγμένη γνώση Κλινική Μικροβιολογίας και Ανοσοβιολογίας, νέων τεχνικών διάγνωσης (πχ σπεκτομετρία Raman, νανομόρια) και θεραπείας (πχ μέθοδοι τοπικής αποδέσμευσης φαρμάκων) των Λοιμώξεων

 

Απαιτούμενα διακαιολογητικά

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο Πτυχίου. Οιφοιτητές που έχουν τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής μαζί με το Αντίγραφο Πτυχίου θα προσκομίσουν και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Κατοχή τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή/και της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία (αν υπάρχει)
 • Απόδειξη επάρκειας μίας ξένης γλώσσας πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του ΠΜΣ
 • Δύο, τουλάχιστον, πρόσφατες συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την 31-08-2020 στη διεύθυνση

limoxiologia[at]med.uoa[dot]gr ή skallia[at]uoa[dot]gr

 

Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν εντός 5 εργασίμων ημερών να προσέλθουν για συνέντευξη.

             

Πληροφορίες:

Στην ιστοσελίδα του  Προγράμματος https://loimoxiologia.med.uoa.gr/, στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής https://school.med.uoa.gr/, ή στη γραμματεία του  Π.Μ.Σ (e.mail:limoxiologia[at]med.uoa[dot]gr ή skallia[at]uoa[dot]grΤηλ..: 6942851503 και 6946189495 αρμ. υπάλ.: κ. Σπυρίδων Καλλιάφας)
 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ «Λοιμωξιολογία»

                                   

Καθηγητής Ε. Ι. Γιαμαρέλλος -Μπουρμπούλης