ΠΜΣ "ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ" της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή υποψηφιότητας είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  4. Αναλυτική βαθμολογία
  5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, αν υπάρχουν
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, αν υπάρχουν
  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  8. Δύο συστατικές επιστολές
  9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Certificate of Proficiency in English

Οι φοιτητές με τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να προβούν στη διαδικασία του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα  με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/2018.